fbpx

תקנון

תקנון הקמת אתר ותפעולו עם "אשכול מדיה בע"מ"

 1. מהות ההתקשרות עם "אשכול מדיה בע"מ" (להלן: אשכול) היא הקמת אתר אינטרנט (להלן: האתר) על ידי אשכול עבור המזמין (להלן: הלקוח) והפעלתו השוטפת של האתר שייבנה, או קבלת שירותים שונים וביצוע עבודות באתר קיים.
 2. אשכול מצהירה בזאת כי בידיה היכולת והידע המקצועי להקים אתר אינטרנט תדמיתי ולתפעלו, וכי הקימה בעבר והיא מקימה באופן שוטף אתרים ומפעילה אותם, ודואגת באופן שוטף לאחסונם, אבטחתם וגיבוים וכן להכנסת עדכונים שוטפים באתרים, לרבות תכנים, קודים, הטמעת תוספים ועוד.


תנאים כלליים

 1. האתר ייבנה על מערכת קיימת להקמת אתרים מתוך מספר מערכות המשמשות את אשכול (להלן: המערכת), הכוללת מגוון יישומים וכלים גרפיים שיועמדו לרשות הלקוח, בהתאם לחבילה שרכש. בחלק מהמערכות נבחרת גם "תבנית" המשמשת את האתר. כלים, יישומים וצורות עיצוב שאינם כלולים במערכת או בתבנית או בחבילה שנרכשה – לא יועמדו לרשות הלקוח, אלא תחת סיכום נפרד ככל שיושג כזה.
 2. באתרי אינטרנט ניתן לשלב תוספים חיצוניים לצרכים שונים וכן קודים שמקורם באתרים חיצוניים. אשכול אינה מחויבת לשלב תוסף כלשהו או קוד כלשהו, ושומרת לעצמה את הזכות להסכים לשילובם של הנ"ל ללא תשלום, לגבות תשלום עבור שילובם או לסרב להתקינם. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בנוגע לשילובו או אי שילובו של תוסף חיצוני.
 3. היה ושולב באתר תוסף או כלי חיצוני, לרבות אך לא רק: תוסף קידום, אבטחה, לוח שנה, נגישות, סליקה, טפסים, או כל תוסף אחר – אשכול לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינות התוסף, עמידתו בתקן כלשהו, בטיחותו, התאמתו למערכות או תוכנות שונות או כל נזק שהוא עלול לגרום.
 4. התשלום שישולם לאשכול כולל שני חלקים: תשלום עבור הקמת האתר, ותשלום עבור תחזוקה שוטפת ותפעול האתר, בהתאם לחבילות השונות.
 5. כל החומרים להקמה הראשונית של האתר ולעדכונים השוטפים יסופקו על ידי הלקוח. החומרים כוללים טקסטים, תמונות, סמלים וסמלילים (לוגואים), סרטוני וידאו, מצגות פלאש, פרטי התקשרות, מסמכים חיצוניים ועוד. החומרים שיספק הלקוח ייכללו באתר שייבנה בהתאם למפרט וליכולות הטכניות של המערכת. חוסר התאמה כנ"ל של חומר מן החומרים שיספק הלקוח לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות ע"י הלקוח.
 6. מוסכם על הצדדים כי: בין שהאתר ייבנה על ידי אשכול ובין שיוקם על ידי הלקוח במערכת של אשכול מתחייב הלקוח שכל התכנים באתר לא יפרו שום חוק מחוקי מדינת ישראל. בפרט לא יופרו חוקים שעניינם: הגנה על זכויות יוצרים, איסור הסתה, איסור גזענות, איסור לשון הרע, כללי הצנזורה, הגנת הפרטיות, מניעת עוולות מסחריות. הדברים נכונים גם לגבי תכנים שיתווספו לאתר במהלך תפעולו השוטף לאחר בנייתו, במשך כל תקופת ההתקשרות.
 7. למען הסר ספק: ההתקשרות להקמת אתר איננה כוללת שירותים נוספים מעבר לבניית האתר ותחזוקתו, והכל על פי החבילה שרכש הלקוח, ובכלל זה: כתיבה, עריכה, עיבוד תמונות, עריכת וידאו, בניית מצגות ועוד. שירותים אלה יינתנו תמורת תשלום נפרד.
 8. הלקוח מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם לאשכול כתוצאה מאי עמידתו, מסיבה כלשהי, בתנאי סעיף 8 לעיל. כמו כן, היה ותוגש תביעה נגד אשכול בשל פרסומים שונים המופיעים באתר ואשר נמסרו על ידי הלקוח, יישא הלקוח בהוצאות ההגנה המשפטית של אשכול ובתשלומים השונים שייפסקו נגד אשכול ככל שייפסקו.
 9. הלקוח מתחייב להעביר לאשכול את כל החומרים הדרושים להעלאתו של האתר לרשת תוך 21 יום מביצוע ההזמנה.
 10. אשכול מתחייבת להגיש הצעת עיצוב ראשונה תוך 14 ימי עבודה מרגע קבלת הנחיות וחומרים רלוונטיים מהלקוח. באתרים הכוללים עד 40 דפים, מתחייבת אשכול להקים את האתר תוך 45 ימי עבודה נוספים, בכפוף למפרט החבילה שנרכשה, לאישור הצעת העיצוב ולהעברת כל החומרים אליה על ידי הלקוח. עיכוב של עד 7 ימים לא ייחשב כהפרת סעיף זה. באתרים הכוללים יותר מ-40 דפים יסוכם זמן הביצוע בהתאם להיקף העבודה.
 11. זמן התחזוקה יתחיל להימדד לפי המוקדם מבין המועדים הבאים: (א) האתר נבנה לשביעות רצון הלקוח; (ב) בתוך 60 ימי עבודה מיום שהועברו החומרים הראשונים לאתר על ידי הלקוח; (ג) מרגע שדומיין הלקוח מוביל לאתר; (ד) תוך 90 יום ממועד ההזמנה. כל זאת, בכפוף לקיום סעיף 12 לעיל על ידי אשכול.
 12. תחזוקת האתר כוללת את השירותים הבאים: אחסון אתר, מימון וניהול דומיין פרטי (ובלבד שרכישתו בוצעה על ידי אשכול), גיבוי, אבטחה, שימוש במערכת ניהול על ידי הלקוח לצורך עדכון האתר, ביצוע עדכונים שוטפים על ידי שירות הלקוחות, הכל בהתאם למפרט המקסימלי לשירות התחזוקה המתאים לחבילה שנרכשה, ליכולות המערכת והתבנית ובכפוף לביצוע התשלומים ע"י הלקוח במועדם כמוסכם.
 13. אשכול תדאג לאחסון האתר בשרת מקצועי, אמין ובעל מוניטין, ותדאג לטיפול בכל תקלה שתתגלה באתר.
 14. למרות האמור בסעיפים 14 ו-15 לעיל, אשכול לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים שלישיים שונים כגון חברות תקשורת, חברות המספקות שירותי אחסון בשרתים, ספקים של קווי אינטרנט, חברות תוכנה ואחרים, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שיגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם שלישי. למען הסר ספק – הדברים תקפים גם במקרים בהם הצד השלישי נבחר על ידי אשכול.
 15. אשכול תעשה כמיטב יכולתה על מנת להגן על האתר מפני "האקרים" ומתקפות סייבר מצידם של גורמים עויינים ותוקפים באשר הם. בהקשר זה תשתמש אשכול בשירותי אחסון של חברה בעלת מוניטין גם בתחום אבטחת האתרים, תשתמש בתוספי אבטחה מוכרים, תדאג לעדכן תוספים אלו ועוד.
 16. יחד עם זאת אשכול לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים עוינים באשר הם, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שייגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם כזה.
 17. כאמור חלק מהשירותים והיכולות תלויים בגורמים חיצוניים כגון אתרי אינטרנט, רשמי דומיינים, חברות תוכנה, חברות תקשורת, מערכות הפעלה ועוד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי שינויים שונים הקשורים בגורמים חיצוניים עלולים להשפיע על השירות הקשור לאתר. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בגין שינוי באופי השירות של אשכול, במידה ושינוי זה נובע משינוי מדיניות, תקלה, קריסה, עדכוני גרסאות או כל שינוי אחר הקשור לגורמים חיצוניים.
 18. זכויות היוצרים לכל העיצובים, הניסוחים ומרכיבים אחרים שיבוצעו על ידי אשכול יהיו שייכים לאשכול.
 19. אשכול רשאית לשנות את המערכת ואף להחליפה באחרת. הלקוח מוותר על טענה כלשהי בגין שינוי כלשהו הנובע משינויים במערכת, גם אם הוא גורם לשינויים באתר, ובלבד שהאתר לא נפגע פגיעה מהותית.
 20. אשכול לא תהיה צד בשום מחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים, לרבות גולשי האתר, גם אם הסיבה למחלוקת קשורה באתר ובתכניו. היה ואשכול תצורף כצד למחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים כנ"ל, מתחייב בזה הלקוח לשפותה בגין כל הוצאותיה ונזקיה ככל שיגרמו וזאת על פי דרישת אשכול.
 21. הלקוח מתחייב לנקוט בכללי זהירות בפרטי ההרשאה שיינתנו לו לשם שימוש במערכת ו/או ניהול האתר, לא להעבירם לגורמים לא מוסמכים ולהקפיד על כללי אבטחה. אשכול לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק שייגרם כתוצאה ממחדל אבטחה של הלקוח.


מנועי חיפוש

 1. הקידום במנועי החיפוש באינטרנט איננו חלק מההתקשרות. אשכול מספקת שירותי קידום בתשלום ללקוחות המעוניינים בכך. אם יינתנו שירותי ייעוץ וקידום ללא תשלום, יהוו אלה בחזקת "שירות בונוס" שקיבל הלקוח מבלי ששילם עליהם דבר, וממילא אשכול אינה מחויבת לספקו.
 2. אם יתקשר הלקוח עם גורם אחר לצורך קידום האתר במנועי החיפוש, ניהולו השוטף, עדכוני תכנים בו ועוד, יעשה זאת על אחריותו בלבד. במקרה כזה כל השינויים והעדכונים באתר ייעשו רק על ידי הלקוח ולא על ידי שירות הלקוחות של אשכול, ובהתאם ליכולות של מערכת הניהול, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין כנגד אשכול. כמו כן, אן יגרום אותו צד שלישי נזק לאתר או לתכניו, אין לאשכול אחריות לנזק זה והיא אינה מחויבת לתקנו.


תשלומים, סעדים והגבלת אחריות

 1. עסקה של הקמת אתר ראשונית כוללת תמיד גם את תקופת התחזוקה הראשונה, ויש להתייחס למחיר ההקמה כמחיר הכולל של ההזמנה הראשונה, גם אם בחשבונית (ובהזמנה) קיימת הפרדה בין מחיר ההקמה למחיר התחזוקה.
 2. מרגע שאתר עלה לרשת, ובו חומרים טקסטואליים ו/או ויזואליים שהעביר הלקוח או שהועלו לבקשת הלקוח, לא ניתן לבטל עסקה להקמת אתר. למען הסר ספק, יצוין כי מדובר גם על אתר הנמצא באוויר בכתובת זמנית.
 3. ביטול עסקה לפני שהחלה העבודה כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 25% מערך העסקה.
 4. הלקוח מתחייב לשלם עבור תחזוקה של כל תקופה נוספת שיזמין בעתיד, גם אם תיפסק ההתקשרות מכל סיבה שהיא בטרם חלפה התקופה הנוספת שהוזמנה.
 5. אי עמידה בתשלום כלשהו תחייב את הלקוח בהפרשי ריבית והצמדה בגין אשראי בחריגה ובשיעור המרבי המקובל בבנק הפועלים בע"מ.
 6. במקרה של פיגור בתשלום או בחלק ממנו העולה על 60 יום, רשאית אשכול להסיר את האתר מרשת האינטרנט, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי אשכול בגין נקיטת צעד זה. אין בהורדת האתר בכדי לפטור את הלקוח מחובת התשלום של יתרת המגיע ממנו עד להורדת האתר, והורדת האתר לא תפגע בכל זכות או טענה של אשכול ככל שתהיינה.
 7. היה ויטען הלקוח לנזק שנגרם לו על ידי אשכול הקשור באתר שנבנה עבורו, מוסכם בין הצדדים כי לא יעלה הנזק הנטען על הסכום ששילם הלקוח לאשכול עבור האתר ו/או תפעולו במהלך השנה שקדמה למועד העלאת הטענה. בכל מקרה מתחייב הלקוח להודיע לאשכול מבעוד מועד ולמצער ומיד עם היוודע לו דבר הנזק או האפשרות כי ייגרמו לו נזקים – לפי המוקדם, ולאפשר לאשכול להקטין את הנזקים הצפויים או הנטענים.


הפסקת התקשרות

 1. ללקוח הזכות להפסיק את ההתקשרות לאחר שנה, ובתום כל תקופת שירות נוספת אותה הזמין.
 2. על הלקוח להודיע לאשכול בכתב על כוונתו להפסיק את ההתקשרות 21 יום לפני מועד הפסקת ההתקשרות.
 3. במקרה של הפסקת התקשרות רשאי הלקוח לשמור באמצעיו את האתר "כפי שהוא" (As Is) ולהשתמש בו. אשכול אינה מתחייבת לספק קבצים במקרה של הפסקת התקשרות, ושומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום נוסף עבור הכנת גיבוי אתר או קבצים אחרים ומסירתם ללקוח, אם יבקש זאת.
 4. לאשכול הזכות להפסיק את ההתקשרות בתום כל תקופת התקשרות בהודעה של 90 יום מראש.
 5. עם הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח להשתמש במערכת הניהול של "אשכול" ולא בשירות הלקוחות ולא יקבל יותר מ"אשכול" שום שירות הקשור באתר, לרבות אחסון. ממועד הפסקת ההתקשרות לא תהיה עוד אשכול ו/או מי מנציגיה אחראים לכל דבר הקשור באתר או בתפעולו ולא תהיה לאשכול יותר כל מחויבות כלפי הלקוח והלקוח מוותר בזה מראש על כל טענה כנגד אשכול או נציגיה כנ"ל.

תקנון הקמת אתר ותפעולו עם "אשכול מדיה בע"מ

 1. מהות ההתקשרות עם "אשכול מדיה בע"מ" (להלן: אשכול) היא הקמת אתר אינטרנט תדמיתי (להלן: האתר) על ידי אשכול עבור המזמין (להלן: הלקוח) והפעלתו השוטפת של האתר שייבנה.
 1. אשכול מצהירה בזאת כי בידיה היכולת והידע המקצועי להקים אתר אינטרנט תדמיתי, וכי הקימה בעבר והיא מקימה באופן שוטף אתרים ומפעילה אותם, ודואגת באופן שוטף לאחסונם, אבטחתם וגיבוים וכן להכנסת עדכונים שוטפים באתרים.
תנאים כלליים
 1. האתר ייבנה על מערכת קיימת להקמת אתרים מתוך מספר מערכות המשמשות את אשכול (להלן: המערכת), הכוללת מגוון יישומים וכלים גרפיים שיועמדו לרשות הלקוח, בהתאם לחבילה שרכש. בחלק מהמערכות נבחרת גם "תבנית" המשמשת את האתר. כלים, יישומים וצורות עיצוב שאינם כלולים במערכת או בתבנית או בחבילה שנרכשה – לא יועמדו לרשות הלקוח.
 1. באתרי אינטרנט ניתן לשלב תוספים חיצוניים לצרכים שונים וכן קודים שמקורם באתרים חיצוניים. אשכול אינה מחויבת לשלב תוסף כלשהו או קוד כלשהו, ושומרת לעצמה את הזכות להסכים לשילובם של הנ"ל ללא תשלום, לגבות תשלום עבור שילובם או לסרב להתקינם. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בנוגע לשילובו או אי שילובו של תוסף חיצוני.
 1. התשלום שישולם לאשכול כולל שני חלקים: תשלום עבור הקמת האתר, ותשלום עבור תחזוקה שוטפת ותפעול האתר, בהתאם לחבילות השונות.
 1. כל החומרים להקמה הראשונית של האתר ולעדכונים השוטפים יסופקו על ידי הלקוח. החומרים כוללים טקסטים, תמונות, סמלים וסמלילים (לוגואים), סרטוני וידאו, מצגות פלאש, פרטי התקשרות, מסמכים חיצוניים ועוד. החומרים שיספק הלקוח ייכללו באתר שייבנה בהתאם למפרט וליכולות הטכניות של המערכת. חוסר התאמה כנ"ל של חומר מן החומרים שיספק הלקוח לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות ע"י הלקוח.
 1. מוסכם על הצדדים כי: בין שהאתר ייבנה על ידי אשכול ובין שיוקם על ידי הלקוח במערכת של אשכול מתחייב הלקוח שכל התכנים באתר לא יפרו שום חוק מחוקי מדינת ישראל. בפרט לא יופרו חוקים שעניינם: הגנה על זכויות יוצרים, איסור הסתה, איסור גזענות, איסור לשון הרע, כללי הצנזורה, הגנת הפרטיות, מניעת עוולות מסחריות. הדברים נכונים גם לגבי תכנים שיתווספו לאתר במהלך תפעולו השוטף לאחר בנייתו, במשך כל תקופת ההתקשרות.
 1. למען הסר ספק: ההתקשרות להקמת אתר איננה כוללת שירותים נוספים מעבר לבניית האתר ותחזוקתו, והכל על פי החבילה שרכש הלקוח, ובכלל זה: כתיבה, עריכה, עיבוד תמונות, עריכת וידאו, בניית מצגות פלאש ועוד. שירותים אלה יינתנו תמורת תשלום נפרד.
 1. הלקוח מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם לאשכול כתוצאה מאי עמידתו, מסיבה כלשהי, בתנאי סעיף 6 לעיל. כמו כן, היה ותוגש תביעה נגד אשכול בשל פרסומים שונים המופיעים באתר ואשר נמסרו על ידי הלקוח, יישא הלקוח בהוצאות ההגנה המשפטית של אשכול ובתשלומים השונים שייפסקו נגד אשכול ככל שייפסקו.
 1. הלקוח מתחייב להעביר לאשכול את כל החומרים הדרושים להעלאתו של האתר לרשת תוך 21 יום מביצוע ההזמנה.
 1. אשכול מתחייבת להגיש הצעת עיצוב ראשונה תוך 10 ימי עבודה מרגע קבלת הנחיות וחומרים רלוונטיים מהלקוח. אשכול מתחייבת להקים את האתר תוך 28 ימי עבודה, בכפוף למפרט החבילה שנרכשה, לאישור הצעת העיצוב ולהעברת כל החומרים אליה על ידי הלקוח. עיכוב של עד 7 ימים לא ייחשב כהפרת סעיף זה.
 1. זמן התחזוקה יתחיל להימדד לפי המוקדם מבין המועדים הבאים: (א) האתר נבנה לשביעות רצון הלקוח; (ב) בתוך 45 ימי עבודה מיום שהועברו החומרים הראשונים לאתר על ידי הלקוח; (ג) מרגע שדומיין הלקוח מוביל לאתר; (ד) תוך 60 יום ממועד ההזמנה. כל זאת, בכפוף לקיום סעיף 10 לעיל על ידי אשכול.
 1. תחזוקת האתר כוללת את השירותים הבאים: אחסון אתר, מימון וניהול דומיין פרטי (ובלבד שרכישתו בוצעה על ידי אשכול), גיבוי, אבטחה, שימוש במערכת ניהול על ידי הלקוח לצורך עדכון האתר, ביצוע עדכונים שוטפים על ידי שירות הלקוחות, הכל בהתאם למפרט המקסימלי לשירות התחזוקה המתאים לחבילה שנרכשה, ליכולות המערכת והתבנית ובכפוף לביצוע התשלומים ע"י הלקוח במועדם כמוסכם.
 1. אשכול תדאג לאחסון האתר בשרת מקצועי, אמין ובעל מוניטין, ותדאג לטיפול בכל תקלה שתתגלה באתר.
 1. למרות האמור בסעיף 13 לעיל, אשכול לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים שלישיים שונים כגון חברות תקשורת, חברות המספקות שירותי אחסון בשרתים, ספקים של קווי אינטרנט, חברות תוכנה ואחרים, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שיגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם שלישי.
 1. אשכול תעשה כמיטב יכולתה על מנת להגן על האתר מפני "האקרים" ומתקפות סייבר מצידם של גורמים עויינים ותוקפים באשר הם. בהקשר זה תשתמש אשכול בתוספי אבטחה מוכרים, תדאג לעדכן תוספים אלו ועוד.
 1. יחד עם זאת אשכול לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלה או שינוי או הפרעה שמקורם בגורמים עוינים באשר הם, והלקוח מוותר מראש על כל פיצוי בשל נזקים מכל סוג שייגרמו לו, אם יגרמו חלילה, בשל פעולה או מחדל של גורם כזה.
 1. חלק מהשירותים והיכולות תלויים בגורמים חיצוניים כגון אתרי אינטרנט, רשמי דומיינים, חברות תוכנה, חברות תקשורת, מערכות הפעלה ועוד. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי שינויים שונים הקשורים בגורמים חיצוניים עלולים להשפיע על השירות הקשור לאתר. הלקוח מוותר מראש על כל טענה בגין שינוי באופי השירות של אשכול, במידה ושינוי זה נובע משינוי מדיניות, תקלה, קריסה, עדכוני גרסאות או כל שינוי אחר הקשור לגורמים חיצוניים.
 1. זכויות היוצרים לכל העיצובים, הניסוחים ומרכיבים אחרים שיבוצעו על ידי אשכול יהיו שייכים לאשכול.
 1. אשכול רשאית לשנות את המערכת ואף להחליפה באחרת. הלקוח מוותר על טענה כלשהי בגין שינוי כלשהו הנובע משינויים במערכת, גם אם הוא גורם לשינויים באתר, ובלבד שהאתר לא נפגע פגיעה מהותית.
 1. אשכול לא תהיה צד בשום מחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים, לרבות גולשי האתר, גם אם הסיבה למחלוקת קשורה באתר ובתכניו. היה ואשכול תצורף כצד למחלוקת בין הלקוח לבין צדדים שלישיים כנ"ל, מתחייב בזה הלקוח לשפותה בגין כל הוצאותיה ונזקיה ככל שיגרמו וזאת על פי דרישת אשכול.
 1. הלקוח מתחייב לנקוט בכללי זהירות בפרטי ההרשאה שיינתנו לו לשם שימוש במערכת ו/או ניהול האתר, לא להעבירם לגורמים לא מוסמכים ולהקפיד על כללי אבטחה. אשכול לא תהיה אחראית בשום צורה לנזק שייגרם כתוצאה ממחדל אבטחה של הלקוח.
מנועי חיפוש
 1. הקידום במנועי החיפוש באינטרנט איננו חלק מההתקשרות. אשכול מספקת שירותי קידום בתשלום ללקוחות המעוניינים בכך. אם יינתנו שירותי ייעוץ וקידום ללא תשלום, יהוו אלה בחזקת "שירות בונוס" שקיבל הלקוח מבלי ששילם עליהם דבר, וממילא אשכול אינה מחויבת לספקו.
 1. אם יתקשר הלקוח עם גורם אחר לצורך קידום האתר במנועי החיפוש, יעשה זאת על אחריותו בלבד. במקרה כזה כל השינויים והעדכונים באתר ייעשו רק על ידי הלקוח ולא על ידי שירות הלקוחות של אשכול, ובהתאם ליכולות של מערכת הניהול, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין כנגד אשכול.
תשלומים, סעדים והגבלת אחריות
 1. עסקה של הקמת אתר כוללת תמיד גם את תקופת התחזוקה הראשונה, ויש להתייחס למחיר ההקמה כמחיר הכולל של ההזמנה הראשונה, גם אם בחשבונית קיימת הפרדה בין מחיר ההקמה למחיר התחזוקה.
 1. מרגע שאתר עלה לרשת, ובו חומרים טקסטואליים ו/או ויזואליים שהעביר הלקוח או שהועלו לבקשת הלקוח, לא ניתן לבטל עסקה להקמת אתר. למען הסר ספק, יצוין כי מדובר גם על אתר הנמצא באוויר בכתובת זמנית.
 1. ביטול עסקה לפני שהחלה העבודה כרוך בתשלום דמי ביטול בגובה של 25% מערך העסקה.
 1. הלקוח מתחייב לשלם עבור תחזוקה של כל תקופה נוספת שיזמין בעתיד, גם אם תיפסק ההתקשרות מכל סיבה שהיא בטרם חלפה התקופה הנוספת שהוזמנה.
 1. אי עמידה בתשלום כלשהו תחייב את הלקוח בהפרשי ריבית והצמדה בגין אשראי בחריגה ובשיעור המרבי המקובל בבנק הפועלים בע"מ.
 1. במקרה של פיגור בתשלום או בחלק ממנו העולה על 60 יום, רשאית אשכול להסיר את האתר מרשת האינטרנט, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כלפי אשכול בגין נקיטת צעד זה. אין בהורדת האתר בכדי לפטור את הלקוח מחובת התשלום של יתרת המגיע ממנו עד להורדת האתר, והורדת האתר לא תפגע בכל זכות או טענה של אשכול ככל שתהיינה.
 1. היה ויטען הלקוח לנזק שנגרם לו על ידי אשכול הקשור באתר שנבנה עבורו, מוסכם בין הצדדים כי לא יעלה הנזק הנטען על הסכום ששילם הלקוח לאשכול עבור האתר ו/או תפעולו במהלך השנה שקדמה למועד העלאת הטענה. בכל מקרה מתחייב הלקוח להודיע לאשכול מבעוד מועד ולמצער ומיד עם היוודע לו דבר הנזק או האפשרות כי ייגרמו לו נזקים – לפי המוקדם, ולאפשר לאשכול להקטין את הנזקים הצפויים או הנטענים.
הפסקת התקשרות
 1. ללקוח הזכות להפסיק את ההתקשרות לאחר שנה, ובתום כל תקופת שירות נוספת אותה הזמין.
 1. על הלקוח להודיע לאשכול בכתב על כוונתו להפסיק את ההתקשרות 21 יום לפני מועד הפסקת ההתקשרות.
 1. במקרה של הפסקת התקשרות רשאי הלקוח לשמור באמצעיו את האתר "כפי שהוא" (As Is) ולהשתמש בו. אשכול אינה מתחייבת לספק קבצים במקרה של הפסקת התקשרות, ושומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום נוסף עבור הכנת קבצים ומסירתם ללקוח, אם יבקש זאת.
 1. לאשכול הזכות להפסיק את ההתקשרות בתום כל תקופת התקשרות בהודעה של 90 יום מראש.
 1. עם הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח להשתמש במערכת הניהול של "אשכול" ולא בשירות הלקוחות ולא יקבל יותר מ"אשכול" שום שירות הקשור באתר, לרבות אחסון. ממועד הפסקת ההתקשרות לא תהיה עוד אשכול ו/או מי מנציגיה אחראים לכל דבר הקשור באתר או בתפעולו ולא תהיה לאשכול יותר כל מחויבות כלפי הלקוח והלקוח מוותר בזה מראש על כל טענה כנגד אשכול או נציגיה כנ"ל.

עוד צעד קטן בדרך לאתר החדש שלך

על מה
חשבת?

מה תחום
העסק?