fbpx

מדיניות החזר כספי

מדיניות החזר כספי וביטול עסקאות

  1. כל ההחזרים בגין ביטולי העסקאות ייעשו בכפוף לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
  2. ללקוח זכות לבטל עסקה 14 יום (שאינם ימי חופשה) לאחר שביצע הזמנה, בהתאם לתקנות שלעיל. אם במהלך התקופה שבין ביצוע ההזמנה לביטולה ביצעה אשכול מדיה עבודות שונות, רכישות וכו', יחויב הלקוח בעבודות ורכישות אלו על פי המחירון הפנימי של אשכול. את המחירון ניתן לקבל בטרם ההתקשרות ובכל שלב (רוב המחירים מופיעים באתר האינטרנט).
  3. בתום אותם 14 יום, עסקה של בניית אתר תחשב כעסקה שהושלמה מרגע שהתמלאו התנאים הבאים: נרכש דומיין עבור הלקוח; אשכול פתחה מתחם עבור הדומין; הוקם אתר ובתוכו לפחות מחצית מהחומרים שהלקוח העביר לאשכול. זאת גם אם האתר שהוקם זמין בדומיין זמני, וטרם חובר לדומיין קבוע.
    היה ומלאו תנאים אלו – לא יהיה החזר כספי גם במקרה של ביטול עסקה מצדו של הלקוח.
  4. למען הסר ספק – בעסקה הכוללת בניית אתר ותקופת תחזוקה – מדובר בעסקה אחת שאיננה ניתנת להפרדה, ולכן לא יהיה גם החזר חלקי על יתרת תקופת תחזוקה שלא נוצלה.
  5. בנוסף מכל ההחזר יופחתו דמי טיפול בסך 4% מגובה העסקה המבוטלת או 350 ₪ – הגבוה מבין השניים.

עוד צעד קטן בדרך לאתר החדש שלך

על מה
חשבת?

מה תחום
העסק?